Tả Lị Hồ

TẢ LỊ HỒ ..

Thằng Hồ súc vật răng thô
Mắt lươn mày khỉ râu dê cắm càm
Thằng Hồ ăn nói làm xàm
Hại dân bán nước tạo bầy khỉ con
Cộng Hồ cái đám hung nô
Hiếp dân – hại nước – phá đền – xây lăng
Cộng Hồ vô thánh vô thần
Tội muôn lầm lỗi để dành cháu con
Kiếp này rồi lại kiếp sau ..
Đầu thai trâu ngựa suốt đời gông mang
Tôi đồ lịch sử để dành
Có tên thằng chó là Hồ chó minh
Tôi buồn cho những dân hiền
Cơm không no ấm nhà không thể về
Một phần lưu lạc xứ xa
Một phần giữa biển làm mồi súc sanh
Than ôi .. Đất Việt hôm nay
Sống trong bể khổ .. khốn mang Cộng Hồ
Than ơi .. Cái lão Hồ đồ
Hai tay dâng cúng cho người ngoại bang
Hoàng Trường hai đảo quê ta
Mất trong tay Cộng đáng buồn đáng than

Một bàn tay vỗ chẳng nên ..
Nhiều bàn tay góp .. giặc Hồ sẽ tan ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: