Tranh Phiếm Hoạ

Đàm bóng vội vả đi .. lở sa vào cạm bẫy

Bước chân Đàm dẫm phải ..cờ sao trải lối đi

Ôi Đảng ơi máu đổ , cho đám nô tài con

Hút máu đồng bào mình , nhuộm cờ sao máu rướm

Nhìn những kẻ dưới trướng

Đến xem đảng [ cướp ]  ru mê

Toàn đầu trâu mặt ngựa

Lẫn lộn người , quỷ ma ..

Chúng ta quyết không tha

Cùng tay nhau trừ hại .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: